Regulamin

 1. Wymogiem koniecznym do uczestnictwa w XXI Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii jest wypełnienie formularza rejestracyjnego online oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej.
 2. Uczestnik zagraniczny zgłaszający się do udziału w Konferencji nabywa prawo do udziału w obradach plenarnych konferencji i sesjach tematycznych w dniu 15-16.06.2019 r. z chwilą przesłania do niego przez organizatora potwierdzenia udziału na wskazany w formularzu online zgłoszenia adres e-mail.
 3. Uczestnik krajowy zgłaszający się do udziału w Konferencji nabywa prawo do udziału w plenarnych obradach konferencji w dniu 15.06.2019 r z chwilą przesłania do niego przez organizatora potwierdzenia udziału na wskazany w formularzu online zgłoszenia adres e-mail.
 4. W przypadku wyczerpania miejsc po dokonaniu wpłaty i przed potwierdzeniem uczestnictwa, cała wpłacona kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od dnia dokonania wpłaty. W przypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.
 5. Zgłaszający może zrezygnować z uczestnictwa (odstąpić od umowy) do dnia 1 czerwca 2019 r. poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym na adres organizatora, po tym terminie zgłaszający jest zobowiązany wyznaczyć reprezentanta i poinformować drogą pisemną organizatora, kto w jego imieniu będzie reprezentował firmę.
 6. W przypadku gdyby Konferencja miała się nie odbyć zgłaszający zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie przez organizatora.
 7. Zgłaszający oświadcza, że ubezpieczenie przejazdów i pobytu na konferencji oraz wydarzeniach towarzyszących jest w jego gestii.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie konferencji.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w oficjalnych pokonferencyjnych materiałach marketingowych.
 10. Przez uczestnika zagranicznego rozumie się osobę fizyczna lub prawną mającą miejsce zamieszkania/siedzibę poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Przez uczestnika krajowego rozumie się osobę inna niż opisana w punkcie 10.

 

O płatnościach ONLINE